Политика за поверителност по ЗЗЛД ЗЗЛД(Закон за защита на личните данни)

Законът за защита на потребителите урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област.

В закона на първо място се засяга задължението на търговците преди придобиване на дадена стока, да предоставят на потребителите задължителна информация, която включва етикиране на стоките, указния за употребата им и обозначаването на видно място на цените на стоките. За да се защитят по-добре правата и интересите на потребителите, заблуждаващата, непочтената и сравнителната реклама е регламентирана и ограничена чрез разпоредбите на глава 3. По нататък в закона законодателят изчерпателно дефинира всички търговски практики и способи за продажба, като по този начин се ограничават възможностите за евентуална спекула. Закона задължава всички продавачи да осигуряват безопастност и качество на стоките и услугите, които предлагат, като дава на потребителите право на рекламация при дефекти, и предвижда отговорност на продавача за вреди, причинени от дефект на стока.

Политиката за защита на потребителите се осъществява от органи и организации, които най-общо се делят на административни и граждански. Най – висшия административен орган е Министърът на икономиката и енергетиката, към който като консултативен орган функционира Национален съвет за защита на потребителите. Основно защитата на потребителите се осигурява от Комисията за защита на потребителя, която е юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище в София, и специализирани звена към общинската администрация, които са на подчинение на кмета. Предоставена е възможност на гражданите да се обединяват в Сдружения на потребителите, които са сдружения с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност и подлежащи на регистрация в Министерство на правосъдието. Основните цели на всички изброени по – горе организации са да защитават изцяло интересите на потребителите, да осъществяват контрол за безопастност на стоките и услугите в съответствие с изискванията на законодателството и да съдействат за решаване на спорове, възникнали между потребители и търговци.

При нарушаване на правата, предоставени им по този закон, потребителите и сдруженията на потребителите имат право да подават сигнали, жалби и молби до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите. Основни такива органи са помирителните комисии към Министъра на икономиката и енергетиката и Комисията за защита на потребителя. При подаден сигнал, Комисията за защита на потребителя има право да извърши проверка, да констатира нарушения и да предприеме съответни административнонаказателни действия, които са налагане на глоба или друга имуществена санкция, подробно изброени в глава 11 на закона. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За контакти